Bezoek burgemeesterskring Groningen aan FPC Dr. S. van Mesdag & Forint

Vrijdag 1 juli 2022 brachten de burgemeesters, samen met de dijkgraaf , de commissaris van de koning en de officier van justitie uit de provincie Groningen een bezoek aan FPC Dr. S. van Mesdag en Forint. Het bezoek was in het kader van het thema ‘Zorg en veiligheid’. Tijdens het programma zijn meerdere onderwerpen besproken en was er een rondleiding door de TBS-kliniek.

Ontwikkelingen en knelpunten in de forensische zorg

Harry Beintema, lid raad van bestuur FPC Dr. S. van Mesdag en directeur van Forint, is met de burgemeesterskring in gesprek geweest over het verschil tussen GGZ en forensische zorg, relevante wetgeving, ontwikkelingen en knelpunten binnen de forensische zorg (inclusief TBS). De juiste zorg op de juiste plek stond in dit gesprek centraal.

Behandeling van patiënten binnen de forensische zorg

Hanneke Kooi, psychiater en manager inhoudelijke zaken Forint, heeft gesproken over forensisch behandelen, de verschillende fases waarin een patiënt zorg kan ontvangen bij Forint. Daarnaast heeft Hanneke Kooi een toelichting gegeven op de verschillende fases van verlof en welke voorwaarden daarbij horen.

Belangrijk onderwerp om onder de aandacht te brengen

Harry Beintema: ‘Het was een zeer waardevolle bijeenkomst. Het is van groot belang om de bijdrage van forensische zorg aan de veiligheid van de samenleving onder de aandacht van de burgemeesters te brengen. En daarbij duidelijk te maken hoe belangrijk behandeling, resocialisatie en uiteindelijk een woonplek zijn om delicten te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om samen met Lentis duidelijk te maken welke ontwikkelingen en knelpunten er zijn en vraagstukken we als forensische zorg of reguliere GGZ wel en niet kunnen oplossen.‘

 

Van Mesdag ontwikkelt (gratis) trainingsmateriaal Moreel Beraad

Moreel BeraadDit jaar heeft Moreel Beraad 12,5 jaar een prominente plek bij Van Mesdag. Een moreel beraad is een gesprek waarin medewerkers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Tijdens een moreel beraad wordt een concrete casus uit de dagelijkse praktijk, samen met een dilemma onderzocht. Daarbij is niet alleen de uitkomst van belang, het proces van samen onderzoeken is leerzaam.

Delen van opgedane ervaringen met Moreel Beraad

Van Mesdag wil alle opgedane ervaringen in Moreel Beraad graag delen met andere organisaties. Hiervoor zijn video’s gemaakt als promotie- en trainingsmateriaal. Onderwerpen die tijdens deze video’s naar voren komen zijn: Wat is Moreel Beraad? En welk stappenplan gebruik je tijdens Moreel Beraad? Als laatste zie je een casus met een dilemma waar je zelf mee aan de slag kunt. Om dit trainingsmateriaal te ontwikkelen heeft Van Mesdag subsidie ontvangen van Forint en van de Stichting Vrienden van de Oldenkotte.

Lancering tijdens Dag van de Forensische Zorg

Dinsdag 24 mei 2022 was de landelijke Dag van de Forensische Zorg. Tijdens één van de workshops met 60 forensische zorgprofessionals is het trainingsmateriaal voor het eerst aan een breder publiek getoond. De video’s zijn ondersteunend aan de training Gespreksleider Moreel Beraad én voor iedereen die meer wil weten over Moreel Beraad. Tegelijkertijd geven de filmpjes je ook een klein inkijkje in tbs-kliniek FPC Dr. S. van Mesdag. De filmpjes zijn gratis te bekijken vanaf de website van Van Mesdag.

Kom donderdag 21 april 2022 kennis maken bij Forint

Wil jij onze patiënten begeleiden bij hun behandeltraject? En ben je benieuwd hoe het is om bij de sociotherapie van Forint te komen werken? Kom donderdag 21 april 2022 met ons kennis maken met collega’s en een kijkje nemen in de kliniek. De kennismaking is van 17.00 – 19.30 uur.

Heb jij een opleidingsachtergrond Social Work (SPH/MWD), HBO-V, TP, MBO-V of SAW? En ben je benieuwd naar ons werk? Meld je dan snel aan. Er is plek voor 30 personen.

Aanmelden doe je door een mail te sturen naar
Christie Wage: c.wage@fpcvanmesdag.nl.
Vermeld daarbij je naam, telefoonnummer, emailadres en je opleidingsachtergrond. Je ontvangt van ons een bevestiging.

We vertellen je graag op donderdag 21 april 2022 over ons boeiende werk: tot dan!

Start proeftuin voor gezamenlijk opleiden GZ-psychologen

Op 17 maart tekenden Lentis, INTER-PSY, FPC Dr. S. van Mesdag, Cosis, ’s Heeren Loo, VNN, Martini Ziekenhuis en UMCG een intentieverklaring voor samenwerking bij de vervolgopleiding van psychologen. Deze ‘Proeftuin Groningen’ is bedoeld om een brede opleiding te bieden van waaruit toekomstige gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen) in diverse sectoren aan de slag kunnen. Met de samenwerking krijgen psychologen in opleiding de mogelijkheid om buiten de grenzen van de eigen organisatie te kijken. Door het vak te leren bij verschillende praktijkinstellingen doen zij ervaring op met diverse problematiek en werkvelden. Zo zijn de toekomstige GZ-psychologen breder inzetbaar. Daarnaast verstevigt de proeftuin de samenwerking en kennisdeling tussen de instellingen.

Opleiden voor de regio
De vraag naar GZ-psychologen, en daarmee de wens tot opleiden, neem toe. Voor een gezonde arbeidsmarkt is het nodig om te investeren in goede professionals. In de afgelopen jaren is er meer nadruk komen te liggen op het belang van de GZ-opleiding als een brede opleiding die sector overstijgend is. Niet met het ‘blussen van een brandje’ door een incidentele detachering, maar door te investeren in samenwerking met instellingen die structureel opleiden. Professionals hoeven daarbij niet per se te worden behouden voor de eigen organisatie en zijn inzetbaar zijn voor het gehele werkveld in de regio.

Expositie Stigma & Psychiatrie

Op dinsdag 22 maart is het zover. In de Week van de Psychiatrie is de opening van een bijzondere expositie: “Stigma & Psychiatrie”. De expositie is georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, Lentis en FPC Dr. S van Mesdag. In de centrale hal van het Heymansgebouw van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de Rijksuniversiteit Groningen, zijn gedurende een half jaar kunstwerken te bewonderen van cliënten van Lentis en TBS-patiënten van de Van Mesdagkliniek. Op deze kunstwerken zie je hoe zij stigma ervaren.

Het thema van de week van de Psychiatrie is ‘Elke stem telt’. Mensen met een psychiatrische aandoening hebben vaak te maken met vooroordelen en stereotypen. Bijvoorbeeld dat GGZ-cliënten niet (meer) kunnen werken en leren. Of dat TBS-patiënten altijd gevaarlijk blijven en dat er geen herstel mogelijk is. Daardoor voelen ze zich gediscrimineerd en krijgen ze het idee hun stem niet altijd meetelt, waardoor ze de hoop verliezen om op een zinvolle manier deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Zo ontstaat een kloof tussen mensen met een psychiatrische aandoening en de maatschappij.

Op de faculteit GMW lopen de behandelaren van morgen; studenten met interesse voor menselijk gedrag en alle problemen, uitdagingen en kansen die daarbij horen. Deze faculteit is dan ook bij uitstek een goede plek om te beginnen die kloof te dichten! Zo vormt de expositie een startschot voor het aangaan van het gesprek en uiteindelijk voor het verminderen van het stigma op psychische kwetsbaarheid.

Openbare les Ruud van der Horst: Vakmanschap in de forensische zorg

25 jaar geleden begon Ruud van der Horst als sociotherapeut bij FPC Dr. S. van Mesdag. Inmiddels is hij Lector ‘Vakmanschap in de Forensische Zorg’ aan de Hogeschool Rotterdam. Donderdag 2 december gaf Ruud van der Horst een openbare les over ‘Vakmanschap in de Forensische Zorg’. In deze bijeenkomst stond de professionalisering en deskundigheidsbevordering van (toekomstige) professionals in het forensische zorgveld centraal. Theater Buiten De Muren en sprekers Wouter Boogaard & Harry Beintema gaven een unieke inkijk in de forensische zorg. De les was bij te wonen via een livestream en werd door vele studenten en professionals gevolgd. Bekijk de les terug via Youtube.

Professionals en patiënten aan het woord
Aanvullend op deze openbare les is een video gemaakt bij drie organisaties: Fivoor, Hogeschool Rotterdam en FPC Dr. S. van Mesdag. Verschillende professionals vertellen over hun kijk op vakmanschap. Waaronder Harry Beintema en Rianne Doedel. Ook komt een patiënt van FPC Dr. S. van Mesdag aan het woord.

Meer weten over de vakmanschap in de forensische zorg?
Op de website van Hogeschool Rotterdam staat veel informatie over Vakmanschap Forensische Zorg:

  • Informatie over het lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg
  • Interview met lector Ruud van der Horst
  • De video waarin professionals en patiënten van Fivoor, Hogeschool Rotterdam en
    FPC Dr. S. van Mesdag aan het woord zijn over vakmanschap
  • De publicatie van het lectoraat over sleutel tot deskundigheid.

Muurschildering FPC Dr. S. van Mesdag genomineerd voor Elisabeth van Thüringenprijs

FPC Dr. S. van Mesdag en Academie Minerva (Hanzehogeschool Groningen) zijn genomineerd voor de Elisabeth van Thüringenprijs voor een tweede muurschildering. De Elisabeth van Thüringenprijs is een kunstprijs voor een voorbeeldstellend kunstproject in de zorg. Het thema van 2021 is ‘verbinding’. 15 november wordt bekend wie de Elisabeth van Thüringenprijs heeft gewonnen.

Een tweede muurschildering ontworpen door Minerva alumnus Tsjisse Talsma
In juli 2021 is op een kale, betonnen, beveiligingsmuur van Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag door studenten van Academie Minerva een berglandschap geschilderd. Samen met Minerva heeft Van Mesdag het plan ingediend om een tweede muurschildering te realiseren op de betonnen muur rond de TBS-kliniek in Groningen. De Groningse kunstenaar en Minerva-alumnus Tsjisse Talsma heeft Van Mesdag bezocht en rondom het thema verbinding een ontwerp voor een muurschildering gemaakt. De beoogde plek voor het kunstwerk is de grote wandelplaats van de kliniek.

Een schildering om naar te kijken en te reflecteren
Mariëtte van Denderen is Senior onderzoeker en Coördinator Kunstbeleid bij FPC Dr. S. van Mesdag: ‘We zijn trots op deze nominatie. We willen onze TBS-patiënten een uitzicht bieden door nog een scheidingsmuur te beschilderen met een kleurig landschap en een levensloop of een cyclus. De muur die in eerste instantie alleen ter beveiliging dient, krijgt hiermee een tweede functie. Het draagt bij aan een gezond leefklimaat binnen de kliniek. De muur is prettig om naar te kijken, maar vooral ook om te reflecteren en je pad te kunnen kiezen. We hopen dat het tot gespreksstof leidt. Tussen patiënten onderling en met medewerkers, bijvoorbeeld over keuzes die ze nu en in de toekomst gaan maken.’

Certificering voor Forfact-teams van de AFPN

Onlangs hebben twee Forfact-teams van AFPN voldaan aan de kwaliteitscriteria van de CCAF en dus hun (her)certificering ontvangen: het Forfactteam en het Forfact-LVB-team.

Het Forfact-LVB-team
AFPN en Trajectum zijn gezamenlijk een Forfact-team gestart voor de doelgroep LVB. Het gaat om mensen met een lichtverstandelijke beperking in combinatie met vaak ernstige psychiatrische problematiek. Deze mensen zijn vaak ook beperkt in hun maatschappelijk functioneren en hebben problemen op het gebied van wonen en werken.

Het Forfact-team LVB ondersteunt hen praktisch, biedt behandeling en ondersteunt hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn:
• de outreachende zorg (naar de cliënt toe, bij hem thuis),
• de focus op herstel,
• het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders,
• de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek,
• de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload)
• doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Certificering van het Forfact-LVB-team
Het CCAF toetst de kwaliteit van Flexible ACT LVB-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Flexible ACT LVB-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Flexible ACT LVB-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams. Het Forfact-LVB-team van AFPN/Trajectum heeft het CCAF-keurmerk inmiddels behaald.

Hercertificering van het Forfact-team
Het Forfactteam van de AFPN heeft voldaan aan de kwaliteitscriteria van de CCAF en is dus opnieuw gecertificeerd met het predicaat ‘optimaal’.

Meldpunt Beschermd Wonen Zuidlaren

Op het terrein van Dennenoord wonen sinds 28 april negen patiënten in de laatste fase van hun tbs-behandeling.

Heeft u vragen of is er iets dat u wilt melden, dan kunt u dat doen per mail via info@lentis.nl of via het contactformulier op de website van Lentis. Bij dringen zaken kunt u contact opnemen met 050 – 409 7555. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar.