Beschermd Wonen Forint – Zuidlaren

Beschermd Wonen Forint – Zuidlaren bestaat uit een huis op het Dennenoordterrein te Zuidlaren: het Witte Huis. Er is plaats voor negen forensisch psychiatrische patiënten. Onder begeleiding en met ondersteuning werken onze patiënten eraan om op termijn (weer) veilig en verantwoord zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Uiteraard is er veel oog voor de veiligheid van individu en maatschappij.

Forensisch Beschermd Wonen is voor patiënten met een strafrechtelijke titel een essentieel onderdeel van het zorgtraject. Daarbij staat het risicomanagement centraal: verdere stappen in de terugkeer naar de samenleving worden alleen gezet als het veilig kan. Daarnaast zijn de wensen, zorgbehoeften en het perspectief van de patiënt belangrijk. We helpen onze patiënten om in een stabiele woonomgeving de regie over hun leven stapsgewijs weer in eigen handen te nemen. Doel is hen voor te bereiden op een zinvolle, sociale en veilige toekomst. Daarbij hebben wij veel oog voor de veiligheid van het individu en de maatschappij.
Onderdeel van herstelgericht werken is een zinvolle dagbesteding. Een op maat gesneden dagbesteding is belangrijk voor het vergroten van het zelfrespect van de patiënt. En voor het herstellen van sociale contacten buiten onze woonvorm.
We hanteren het concept van de integratie van Behandelen en Beveiligen oftewel ‘Veilig Behandelen’. Veiligheid is onlosmakelijk verbonden met alle vormen van ondersteuning, begeleiding en behandeling.

Onze patiënten zijn volwassen forensisch psychiatrische patiënten met een strafrechtelijke maatregel die ondersteuning nodig hebben bij het wonen. Om te voorkomen dat ze opnieuw een strafbaar feit plegen is begeleiding noodzakelijk. Patiënten worden vanuit het FPC Dr. S. van Mesdag of de FPA Zuidlaren bij ons geplaatst; alle patiënten zijn al bekend in de Forint-keten. Allen passen in een open setting met een laag beveiligingsniveau. Het uiteindelijke doel is dat patiënten uitstromen naar een volgende woonplek zodra de strafrechtelijke titel eindigt, veelal met (woon)begeleiding en psychiatrische ondersteuning.

We werken voor iedere patiënt afzonderlijk met een behandelplan. De zorg is herstelgericht binnen de kaders van het risicomanagement, dat wil zeggen, dat we ernaar streven dat de patiënt zo goed mogelijk zijn eigen leven vorm kan geven op het gebied van wonen, een zinvolle daginvulling en sociale en familierelaties, maar dat het behandelteam bijstuurt of ingrijpt wanneer de veiligheid in het geding dreigt te raken. De zorg voor de patiënt is volstrekt individueel gericht en gaat gepaard met veel voortgangscontrole. Patiënten worden gecontroleerd op gebruik van alcohol en/of drugs. Daarnaast maken we gebruik van vroegsignalering, waarbij medewerkers en patiënten zelf alarmsignalen op gestructureerde wijze (h)erkennen. Zo voorkomen we escalerend gedrag. Verder maken we gebruik van risicotaxatieinstrumenten.

Het team op het Witte Huis werkt nauw samen met andere disciplines binnen de Forintketen, met Lentis GGZ en met andere ketenpartners, zoals huisartsen, sociale en welzijnsorganisaties, zorgkantoren (hebben de regiefunctie in de WLZ) en gemeenten (hebben de regie in de Wmo). Zo kunnen we zorgen voor een optimaal zorgaanbod en kunnen we het zelfstandig functioneren van de patiënt in stand houden of bevorderen. We integreren de forensische behandelaspecten in de dagelijkse begeleiding.

Wilt u meer weten over BW Forint in Zuidlaren? Neem dan contact op met ons door een mail te sturen naar bwforint@lentis.nl.

Wilt u iets melden, dan kunt u dat doen per mail via info@lentis.nl of via het contactformulier op de website van Lentis. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met 050 – 409 7555. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Terug naar boven

Verblijfzorg

Verblijfzorg betekent dat de patiënt in een woning van Forint leert zelfstandig en verantwoord te wonen.

Lees meer