ForFACT

Het Forensisch FACT-team (ForFACT) van AFPN Groningen biedt ambulante, outreachende multidisciplinaire zorg en behandeling. De doelgroep bestaat uit mensen met een psychiatrische stoornis en (dreigend) grensoverschrijdend (delict)gedrag. De zorg en behandeling bieden wij in de eigen omgeving van de cliënt of bij de AFPN Groningen aan de Hereweg. Daarbij nemen we ook zelf initiatief (outreachend naar de cliënt). Afhankelijk van de problematiek zijn de behandeling en begeleiding meer of minder intensief, maar vaak wel langdurend. CCAF-Keurmerk

Het ForFACT-team levert verantwoorde zorg volgens het Forensisch FACT-model en is CCAF gecertificeerd met het predikaat ‘optimale implementatie’.

Bij het ForFACT-team is een behandeling voor iedereen verschillend en altijd op maat. Het aanbod stellen we vast op basis van de individuele problematiek van onze cliënten. Samen met de cliënt werken we aan het vergroten van zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, aan het opbouwen van een zinvol leven en aan het (weer) volwaardig deelnemen aan de samenleving (herstel en sociale inclusie). Het doel is de geestelijke gezondheid van onze cliënten te verbeteren en hun grensoverschrijdend (delict)gedrag te verminderen. Daarmee willen we recidive – het opnieuw plegen van een delict – voorkomen en de veiligheid in de maatschappij vergroten.

Door te investeren in contact, onderzoek, opleiding en samenwerking met ketenpartners willen we onze expertise op het gebied van ambulante forensische psychiatrie behouden en waar mogelijk verbeteren en vernieuwen.

Onze cliënten zijn minimaal 18 jaar oud en (mede) door psychische problemen in aanraking gekomen met politie en justitie. Vaak is er ook sprake van verslaving. De cliënt heeft hulp en ondersteuning nodig bij zaken zoals wonen, werken, dagbesteding, financiën, relaties, opvoeding en het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. Kenmerkend voor de doelgroep is de hoge kans op drop-out oftewel stoppen met de behandeling. Door te stoppen met de behandeling kan het overlastgevend gedrag weer toenemen en mogelijk leiden tot het (opnieuw) plegen van een delict.

De behandeling bij ForFACT kan vrijwillig zijn, maar het is ook mogelijk dat de behandeling verplicht wordt door de rechter (strafmaatregel).

Het doel van de behandeling is ‘vergroten van de persoonlijke ontwikkeling, (weer) volwaardig deelnemen aan de samenleving en het opbouwen van een zinvol leven’. Om dit te bereiken gaan we vooral op zoek naar de sterke, positieve kanten van de cliënt, zodat we deze nog meer kunnen versterken.

We bieden de cliënt ondersteuning bij psychische en praktische problemen in het dagelijkse leven. Dit doen we in de vorm van behandelgesprekken, medicatie en begeleiding bij praktische zaken. Er is aandacht voor wonen, werken, onderwijs, financiën, sociale contacten, relaties en vrije tijd. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het:

  • vinden en behouden van gepast werk, dagbesteding of een opleiding;
  • stabiliseren of verminderen van een verslaving;
  • op orde brengen van financiën;
  • doorlopen van juridische procedures;
  • herstellen of opbouwen van sociale contacten en relaties.

Daarnaast onderzoeken wij samen met de cliënt welk gedrag kan leiden tot het terugvallen in ongewenst gedrag en hoe we dat kunnen voorkomen (risicotaxatie, terugvalpreventie en risicomanagement).

Het ForFACT-team valt onder de specialistische GGZ. Het team bestaat uit een psychiater, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, een maatschappelijk werker, een orthopedagoog en een verpleegkundig specialist. Alle teamleden zijn goed opgeleide professionals met veel werkervaring op het gebied van complexe problematiek. Door het inzetten van een ervaringsdeskundige proberen we het perspectief van de cliënt altijd in beeld te houden en de aansluiting te bevorderen.

Elke cliënt heeft een vaste behandelaar, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het behandelplan en de coördinatie van de zorg. Bij crisis of dreigende terugval wordt het hele team op de hoogte gebracht en ingeschakeld, totdat de situatie weer stabiel is.

Door samen te werken met andere instellingen willen we onze expertise behouden en verbeteren en optimale zorg bieden aan onze cliënten. We werken samen met organisaties binnen de (forensische) psychiatrie, de reclassering, de verslavingszorg en met gemeentes. Ook onderhouden we het contact met de verwijzers van onze cliënten, zodat zij op de hoogte blijven van de voortgang van de behandeling.

Ketenpartners

ForFACT werkt samen met een groot aantal ketenpartners, onder andere:

Jeugdbescherming Noord
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
GGD Groningen
Leger des Heils Reclassering
Lentis
FPC Dr. S. van Mesdag
Nationale politie
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Groningen (OGGZ)
Openbaar Ministerie
Raad voor de Kinderbescherming
Reclassering Nederland
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
Het veiligheidshuis Groningen
Veilig Thuis Groningen

ForFACT kent geen wachttijden.

Cliënten kunnen voor ForFACT worden aangemeld door de huisarts, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, Veilig Thuis, de reclassering of het Veiligheidshuis.

Huisartsen kunnen een cliënt bij Lentis aanmelden via ZorgDomein. De overige organisaties kunnen cliënten aanmelden bij Lentis via het e-mailadres psd-afpn@lentis.nl.

Wilt u zelf worden doorverwezen naar ForFACT, neem dan contact op met uw huisarts.

Bent u niet tevreden over het ForFACT-team, dan horen wij dat graag. Vanzelfsprekend kunt u een klacht persoonlijk bespreken met uw behandelaar of contactpersoon. Komt u er met hen niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de leidinggevende van AFPN Groningen. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij de AFPN of via de website van Lentis. Ook is het mogelijk uw klacht te bespreken met de patiëntvertrouwenspersoon van Lentis.

Terug naar boven

Ambulante zorg

Bij ambulante zorg komt een cliënt naar ons of bezoeken wij de cliënt thuis.

Lees meer