ForFACT-teams

Onze ForFACT-teams bieden ambulante, outreachende multidisciplinaire zorg en behandeling. De zorg en behandeling bieden wij in de eigen omgeving van de patiënt of bij de AFPN Groningen aan de Laan Corpus den Hoorn. Daarbij nemen we ook zelf initiatief (outreachend naar de patiënt). Afhankelijk van de problematiek zijn de behandeling en begeleiding meer of minder intensief, maar vaak wel langdurend.

ForFact

De doelgroep van het Forensisch FACT-team (ForFACT) van AFPN Groningen bestaat uit mensen met een psychiatrische stoornis en (dreigend) grensoverschrijdend (delict)gedrag. Het ForFACT-team levert verantwoorde zorg volgens het Forensisch FACT-model en is CCAF gecertificeerd met het predikaat ‘optimale implementatie’.

ForFact-LVB ism   

Het Forensisch FACT-LVB-team (ForFACT-LVB) is een samenwerkingsverband tussen Trajectum en AFPN Groningen. De doelgroep bestaat uit licht verstandelijk beperkte mensen met een psychiatrische stoornis die (dreigend) grensoverschrijdend (delict)gedrag vertonen. Reguliere instellingen kunnen vaak niet de specialistische behandeling bieden die mensen met psychische problemen én een LVB nodig hebben. Vanwege onze ervaring en expertise met de doelgroep kunnen we dat bij ForFACT-LVB wel.

Bij de ForFACT-teams is een behandeling voor iedereen verschillend en altijd op maat. Het aanbod stellen we vast op basis van de individuele problematiek van onze patiënten. Samen met de patiënt werken we aan het vergroten van zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, aan het opbouwen van een zinvol leven en aan het (weer) volwaardig deelnemen aan de samenleving (herstel en sociale inclusie). Het doel is de geestelijke gezondheid van onze patiënten te verbeteren en hun grensoverschrijdend (delict)gedrag te verminderen. Daarmee willen we recidive – het opnieuw plegen van een delict – voorkomen en de veiligheid in de maatschappij vergroten.

Door te investeren in contact, onderzoek, opleiding en samenwerking met ketenpartners willen we onze expertise op het gebied van ambulante forensische psychiatrie behouden en waar mogelijk verbeteren en vernieuwen.

Onze patiënten zijn minimaal 18 jaar oud en (mede) door psychische problemen in aanraking gekomen met politie en justitie. Vaak is er ook sprake van verslaving. Bij patiënten van het ForFACT-LVB-team is er ook sprake van een licht verstandelijke beperking (LVB).

De patiënt heeft hulp en ondersteuning nodig bij zaken zoals wonen, werken, dagbesteding, financiën, relaties, opvoeding en het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. Kenmerkend voor de doelgroep is de hoge kans op drop-out oftewel stoppen met de behandeling. Door te stoppen met de behandeling kan het overlastgevend gedrag weer toenemen en mogelijk leiden tot het (opnieuw) plegen van een delict.

De behandeling bij onze ForFACT-teams kan vrijwillig zijn, maar het is ook mogelijk dat de behandeling verplicht wordt door de rechter (strafmaatregel).

Het doel van de behandeling is ‘vergroten van de persoonlijke ontwikkeling, (weer) volwaardig deelnemen aan de samenleving en het opbouwen van een zinvol leven’. Om dit te bereiken gaan we vooral op zoek naar de sterke, positieve kanten van de patiënt, zodat we deze nog meer kunnen versterken.

We bieden de patiënt ondersteuning bij psychische en praktische problemen in het dagelijkse leven. Dit doen we in de vorm van behandelgesprekken, medicatie en begeleiding bij praktische zaken. Er is aandacht voor wonen, werken, onderwijs, financiën, sociale contacten, relaties en vrije tijd. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het:

  • vinden en behouden van gepast werk, dagbesteding of een opleiding;
  • stabiliseren of verminderen van een verslaving;
  • op orde brengen van financiën;
  • doorlopen van juridische procedures;
  • herstellen of opbouwen van sociale contacten en relaties.

Daarnaast onderzoeken wij samen met de patiënt welk gedrag kan leiden tot het terugvallen in ongewenst gedrag en hoe we dat kunnen voorkomen (risicotaxatie, terugvalpreventie en risicomanagement).

De ForFACT-teams vallen onder de specialistische GGZ. Het ForFACT-team bestaat uit een psychiater, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, een maatschappelijk werker, een orthopedagoog en een verpleegkundig specialist. Het ForFact-LVB-team heeft daarnaast ook nog een psycholoog en een arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Alle teamleden zijn goed opgeleide professionals met veel werkervaring op het gebied van complexe problematiek. Door het inzetten van een ervaringsdeskundige proberen we het perspectief van de patiënt altijd in beeld te houden en de aansluiting te bevorderen.

Elke patiënt heeft een vaste behandelaar, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het behandelplan en de coördinatie van de zorg. Bij crisis of dreigende terugval wordt het hele team op de hoogte gebracht en ingeschakeld, totdat de situatie weer stabiel is.

Door samen te werken met andere instellingen willen we onze expertise behouden en verbeteren en optimale zorg bieden aan onze patiënten. We werken samen met organisaties binnen de (forensische) psychiatrie, de reclassering, de verslavingszorg en met gemeentes. Ook onderhouden we het contact met de verwijzers van onze patiënten, zodat zij op de hoogte blijven van de voortgang van de behandeling.

Ketenpartners

De ForFACT-teams werken samen met een groot aantal ketenpartners, onder andere:

Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
FPC Dr. S. van Mesdag
GGD Groningen
Jeugdbescherming Noord
Leger des Heils Reclassering
Lentis
Nationale politie
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Groningen (OGGZ)
Openbaar Ministerie
Raad voor de Kinderbescherming
Reclassering Nederland
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
Veilig Thuis Groningen

De ForFACT-teams kennen geen wachttijden.

Patiënten kunnen voor de ForFACT-teams worden aangemeld door de huisarts, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, Veilig Thuis, de reclassering of het Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen.

Huisartsen kunnen een patiënt bij Lentis aanmelden via ZorgDomein. De overige organisaties kunnen patiënten aanmelden bij Lentis via

Wilt u zelf worden doorverwezen naar een ForFACT-team, neem dan contact op met uw huisarts.

Bent u niet tevreden over een ForFACT-team, dan horen wij dat graag. Vanzelfsprekend kunt u een klacht persoonlijk bespreken met uw behandelaar of contactpersoon. Komt u er met hen niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de leidinggevende van AFPN Groningen. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij de AFPN of via de website van Lentis. Ook is het mogelijk uw klacht te bespreken met de patiëntvertrouwenspersoon van Lentis.

Terug naar boven