Over Forint

Forint is in Noord-Nederland de forensisch psychiatrische zorgketen van AFPN Groningen (poliklinisch en ForFACT-teams), BW Forint, FPA Zuidlaren en FPC Dr. S. van Mesdag. Onze doelgroep bestaat uit kwetsbare mensen die door hun psychiatrische problematiek grensoverschrijdend gedrag (dreigen te) vertonen. Door dit gedrag komen zij met politie en justitie in aanraking of dreigen daarmee in aanraking te komen. Vaak is er ook sprake van verslavingsproblematiek. Onze samenwerking maakt het mogelijk deze mensen gedurende hun behandeltraject de juiste mate van behandeling, zorg en beveiliging te bieden.

De behandeling is gebaseerd op respect en gericht op veiligheid. Indien mogelijk en gewenst betrekken wij ook het sociale netwerk van de patiënt bij de behandeling. De behandeling is succesvol wanneer de geestelijke gezondheid van een patiënt is verbeterd, de kans dat hij/zij (opnieuw) een delict pleegt minimaal is geworden en hij/zij veilig kan terugkeren naar de samenleving.

De strafmaatregel, de behandelfase en de benodigde mate van beveiliging maken duidelijk bij welk Forintonderdeel en op welke unit een patiënt geplaatst kan worden. Wordt de patiënt opgenomen in een kliniek (klinisch), dan kan hij/zij op een gesloten, besloten of open unit geplaatst worden. Bevindt een patiënt zich in de laatste fase van zijn behandeling en/of zijn er weinig beveiligingsmaatregelen nodig, dan kan de behandeling ook poliklinisch/ambulant zijn (de patiënt komt bij ons of wij komen bij de patiënt). Ook is het mogelijk dat een patiënt in deze fase van de behandeling in onze begeleide woonvorm verblijft.

Plaatsing gebeurt altijd via de Divisie Individuele Zaken (DIZ) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Meer over de indicatiestelling en plaatsing vindt u op de website Forensische Zorg.

 

BW Forint, AFPN Groningen en FPA Zuidlaren zijn onderdeel van Lentis. Lentis biedt geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Meer weten? Bekijk dan de site van Lentis.

FPC Dr. S. van Mesdag is een particuliere justitiële instelling. Meer informatie vindt u op de site van de Mesdag.

De samenwerking tussen FPC Dr. S. van Mesdag en Lentis is niet vrijblijvend. De raad van bestuur van Lentis is eveneens de raad van bestuur van FPC Dr. S. van Mesdag. De directie van de Mesdag stuurt ook de Lentis-onderdelen FPA Zuidlaren, AFPN Groningen en BW Forint aan. Daardoor kan het beleid voor de verschillende onderdelen goed op elkaar worden afgestemd.

Binnen het samenwerkingsverband Forint laten we de behandeling zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Hierdoor is het steeds beter mogelijk om patiënten door te laten stromen naar de juiste vervolgvoorziening binnen de zorgketen.

Binnen de onderdelen van Forint wordt gewerkt met dezelfde zorgprogramma’s. Voor elk zorgprogramma is één zorgprogrammaleider aangesteld. Deze is Forintbreed verantwoordelijk voor het behandelaanbod binnen het programma.