AFPN Groningen

De polikliniek van de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN) Groningen biedt ambulante behandeling en begeleiding. De doelgroep bestaat uit mensen met een psychiatrische stoornis die (dreigend) grensoverschrijdend (delict)gedrag laten zien. Voor de behandeling komen patiënten naar onze locatie aan de Laan Corpus den Hoorn. Daar vinden trainingen, individuele gesprekken en groepsgesprekken plaats.

Vanzelfsprekend stemmen we de behandeling en begeleiding af op de individuele problematiek. Doel is de geestelijke gezondheid van onze patiënten te verbeteren en hun grensoverschrijdend (delict)gedrag te verminderen. Zodoende willen we recidive – het opnieuw plegen van een delict – voorkomen en de veiligheid in de maatschappij vergroten.

De wijze van behandelen is multidisciplinair. Dat wil zeggen dat de patiënt contact heeft met meerdere hulpverleners. Elke hulpverlener is vanuit zijn of haar eigen specialisme bij de behandeling betrokken. Afhankelijk van de problematiek zijn de behandeling en de begeleiding meer of minder intensief en kort- of langdurend.

Door te investeren in contact, onderzoek, opleiding en samenwerking met ketenpartners willen we onze expertise op het gebied van ambulante forensische psychiatrie behouden en waar mogelijk verbeteren en vernieuwen.

Onze patiënten zijn minimaal 18 jaar oud en (mede) door psychische problemen in aanraking gekomen met politie en justitie. Of ze dreigen in aanraking te komen met politie en justitie. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die (nog) niet zijn veroordeeld tot een strafrechtelijke maatregel of om (ex-)gedetineerden of (ex-)tbs-patiënten. De behandeling kan vrijwillig zijn, maar het is ook mogelijk dat de behandeling verplicht wordt door de rechter (strafmaatregel).

De behandeling start altijd met een standaard psychologisch onderzoek en het motiveren van de patiënt. Voor de patiënt moet het duidelijk zijn welke meerwaarde de behandeling voor hem/haar heeft. Er is niet alleen aandacht voor de psychiatrische problematiek van de cliënt. We kijken ook naar eventuele verslavingsproblematiek en problemen op het gebied van werk, wonen, financiën en sociale relaties.

De AFPN Groningen heeft onder meer het volgende behandelaanbod:

  • Diagnostiek/intake

   Wij adviseren de patiënt, daar waar mogelijk, bij het intakegesprek een partner of een andere naaste mee te nemen. Samen met de patiënt stellen we de problematiek vast. Dit doen we met behulp van een intakegesprek, vragenlijsten en testen. Vervolgens stellen we in overleg met de patiënt het behandelplan op.

  • Risicotaxatie en terugvalpreventieplan

   Samen met de patiënt brengen we het delictscenario in kaart: wat en wie speelden een rol tijdens het plegen van het delict. We gaan na hoe groot de kans is dat de patiënt (opnieuw) een delict pleegt (de recidivekans). En we bepalen welke situaties en welk gedrag kunnen leiden tot het (opnieuw) plegen van een delict: waar ligt het delictgevaar? De verkregen informatie is de basis voor het terugvalpreventieplan: hoe kan de patiënt voorkomen dat hij/zij terugvalt in ongewenst gedrag.

  • Individuele of groepsbehandelingen

   De meeste behandelingen vinden plaats in een groep. Zo zijn er speciale groepen voor agressie, autisme, seksueel grensoverschrijdend gedrag en huiselijk geweld. Doordat de deelnemers vergelijkbare problemen hebben is er vaak sprake van herkenning en begrip. Groepsleden kunnen veel van elkaar leren. Naast de groepsbehandelingen zijn er ook individuele gesprekken met behandelaars en individuele behandelingen, zoals EMDR. Bij bepaalde problemen zoals huiselijk geweld wordt ook het gezin bij de behandeling betrokken.

  • Groepstraining Agressiebeheersing (preventief)

   Met behulp van oefeningen leren de deelnemers hun agressie te herkennen en onder controle te houden.

  • Psychomotorische therapie (PMT)

   Bij de PMT verricht de patiënt samen met de therapeut lichamelijke activiteiten, oefeningen en opdrachten. Hierdoor krijgt de patiënt beter inzicht in zijn/haar eigen gedrag in bepaalde situaties. Hij/zij leert te herkennen waardoor in een bepaalde situatie ongewenst gedrag ontstaat. Vervolgens kan de patiënt leren om in die bepaalde situatie ander gedrag te laten zien. PMT kan individueel, maar ook in een groep plaatsvinden.

  • eHealth

   eHealth wil zeggen dat de patiënt thuis bepaalde behandelmodules kan volgen via het internet. De patiënt kan dan in zijn/haar eigen omgeving op een zelf gekozen tijdstip aan de slag met zijn/haar behandeldoelen. De behandelaar reageert ook via het internet op de activiteiten van de patiënt.

  • 24-uurs zorg

   In samenspraak met de Lentis crisisdienst kunnen wij 24-uurs zorg regelen.

 

De AFPN Groningen valt onder de specialistische GGZ. Bij ons werken goed opgeleide professionals, zoals (GZ-)psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en verpleegkundig specialisten.

Door samen te werken met andere instellingen willen we onze expertise behouden en verbeteren en optimale zorg bieden aan onze patiënten. We werken samen met organisaties binnen de (forensische) psychiatrie, de reclassering, de verslavingszorg en met gemeentes. Ook onderhouden we het contact met de verwijzers van onze patiënten, zodat zij op de hoogte blijven van de voortgang van de behandeling.

De actuele wachttijden voor de AFPN vindt u op de website van Lentis.

Patiënten kunnen voor de polikliniek van AFPN Groningen worden aangemeld door de huisarts, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, Veilig Thuis, de reclassering of het Veiligheidshuis.

Huisartsen kunnen een patiënt bij Lentis aanmelden via ZorgDomein. De overige organisaties kunnen cliënten aanmelden bij Lentis via het e-mailadres aanmelding-afpn@lentis.nl.

Wilt u zelf worden doorverwezen naar de AFPN, neem dan contact op met uw huisarts.

Bent u niet tevreden over de AFPN Groningen, dan horen wij dat graag. Vanzelfsprekend kunt u een klacht persoonlijk bespreken met uw behandelaar of contactpersoon. Komt u er met hen niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de leidinggevende van de AFPN. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij de AFPN of via de website van Lentis. Ook is het mogelijk uw klacht te bespreken met de patiëntvertrouwenspersoon van Lentis.

Terug naar boven