FPA Zuidlaren

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Zuidlaren is een beveiligde kliniek met een beveiligingsniveau 2 (hoog). Binnen de FPA behandelen we patiënten met complexe psychiatrische stoornissen, die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. De FPA bestaat uit meerdere gesloten afdelingen op twee naastgelegen locaties, Cederborg en Eikenstein. De tijd dat een patiënt bij de FPA verblijft is afhankelijk van de strafrechtelijke titel en de psychiatrische problematiek. Naast de behandeling en begeleiding van onze patiënten, zijn wij gericht op de veiligheid van patiënten, medewerkers en de samenleving.

De FPA biedt behandeling aan patiënten met psychiatrische problematiek die een verhoogd risico hebben op het plegen van een delict. Vaak in combinatie met een verslaving en/of een verstandelijke beperking. De FPA biedt plaats aan zestig patiënten (mannen en vrouwen) waarvan het merendeel een strafrechtelijke titel heeft. Ook een vrijwillige opname binnen de FPA is mogelijk.

Behandelteam
De FPA heeft een multidisciplinair behandelteam dat bestaat uit verpleegkundigen, agogisch begeleiders, (klinisch, GZ- of basis)psychologen, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers, psychomotorisch therapeuten, activiteitenbegeleiders, beeldend therapeut, psychodiagnostisch medewerkers, ervaringsdeskundige en psychiaters.

In de observatie- en diagnostiekfase brengen wij samen met de patiënt de problematiek in kaart. We hebben gesprekken met de patiënt en observeren het gedrag en de vaardigheden op de afdeling en bij diverse therapieën. We bestuderen eerdere rapportages en het strafdossier, we doen (neuro)psychologisch onderzoek en we voeren risicotaxatieonderzoek uit. Dit laatste onderzoek geeft aan hoe groot de kans is dat iemand opnieuw een delict pleegt.

De verzamelde informatie bespreken we met de patiënt. Op basis van deze informatie en de hulpvraag stellen we samen met de patiënt het behandelplan op. In het behandelplan staat welke behandelmodules/therapieën de patiënt in een bepaalde tijdsperiode kan volgen. Gedurende de behandeling zijn er regelmatig behandelplanbesprekingen met de patiënt, familieleden/contactpersonen en externe partijen, zoals de reclassering, om het behandelplan te evalueren.

Sommige onderdelen van de behandeling zijn individueel, andere therapieën worden in een groep aangeboden. Tijdens de behandeling is er ook aandacht voor een zinvolle dagbesteding. Er is activiteitenbegeleiding op de afdeling en er zijn diverse werkprojecten op het terrein in Zuidlaren. Ook verlof is onderdeel van de behandeling. Verlof wordt altijd in fases opgebouwd volgens het verlofstappenplan en gebeurt altijd in overleg met de patiënt en externe betrokkenen, zoals de reclassering of de penitentiaire inrichting.

De medewerkers van de FPA werken veel samen met andere (zorg)organisaties zoals ambulante forensische zorg, reclassering, beschermde woonplekken en politie.

Binnen de FPA zijn er drie verschillende afdelingen, deze noemen we milieus. We hebben een Forensisch High Intensive Care (FHIC), het voortgezette intensieve behandelmilieu en het supportieve milieu. Bij de intake kijken we welke behandelplek voor de patiënt het beste is.

Forensisch High Intensive Care (FHIC)
De FHIC van FPA Zuidlaren en biedt kortdurende zorg aan forensische patiënten in (dreigende) crisis. De zorg en veiligheid wordt opgeschaald op het moment dat een patiënt (met een forensisch profiel) ontregeld of wanneer een patiënt sterk ontwrichtend gedrag vertoont op een behandelafdeling. Hierdoor kunnen deze patiënten (tijdelijk) niet meer op hun eigen woon- of behandelplek verblijven. De FHIC biedt plek aan 11 patiënten. Daarnaast heeft de FHIC een afzonderingsruimte en een Extra Beveiligde Kamer (EBK).

De FHIC van de FPA Zuidlaren heeft een open leefklimaat en is gericht op contact, groei, nabijheid, ondersteuning en autonomie. Onze professionals zijn zich continu bewust van de mogelijkheden om in te grijpen in het leven van de patiënt als er gevaar dreigt voor de patiënt of de omgeving. Het doel van de opname op de FHIC is om op een humane en effectieve manier recidive te voorkomen en door stabilisatie van de crisis de regie van de patiënt te herwinnen. Na stabilisatie van de crisis stroomt de patiënt door naar een vervolgafdeling, keert terug naar huis of naar afdeling van herkomst.

Voortgezet intensieve behandelmilieu
Binnen het voortgezette intensieve behandelmilieu bieden we hoog intensieve zorg, waarbij de focus ligt op behandeling. De behandeling is gericht op het vergroten van de eigen verantwoordelijkheden, het eigen probleemoplossend vermogen en inzicht op het gedrag en gedragsverandering. Het doel van de behandeling is om op een veilige en passende wijze terug te keren naar de maatschappij.

Omdat we veel groepsgericht werken is het nodig dat patiënt in een groep kan functioneren.  Eventueel start de behandeling na een opname op de Forensisch High Intensive Care (FHIC). Op de afdeling verblijven patiënten met verschillende psychiatrische problematieken zoals controleerbare verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen, licht verstandelijke beperking (LVB) of psychotische kwetsbaarheid.

Het team van de voortgezette intensieve behandelafdeling werkt nauw met elkaar samen volgens een gezamenlijk vastgestelde methodiek. Dit zorgt bij de patiënten en het team voor duidelijkheid en structuur. Binnen het voortgezet intensieve behandelmilieu verblijven 21 patiënten.

Supportieve milieu
Het supportieve milieu biedt individuele, structurerende, stimulerende zorg en begeleiding. Patiënten hebben vaak een behandeltraject afgerond, bijvoorbeeld binnen een forensisch psychiatrisch centrum. Het verblijven binnen het supportieve milieu is daardoor vooral gericht op het behouden van stabiliteit en het voorzichtig voorbereiding op terugkeer naar de maatschappij. Bijvoorbeeld uitstroom naar een beschermde woonvorm of zelfstandig wonen met langdurige professionele zorg en toezicht. Binnen het supportieve milieu is er op verschillende afdelingen plek voor 29 patiënten.

Terug naar boven

Klinische zorg

Bij klinische zorg wordt de patiënt voor een langere tijd bij ons opgenomen.

Lees meer