ForFACT LVB van start!

Met ingang van vandaag, 16 april 2018, is AFPN Groningen van Forint een forensisch FACT-team rijker: het Forensisch FACT-team voor Licht Verstandelijk Gehandicapte (LVB) cliënten. Dit team is een gezamenlijk initiatief van Trajectum en AFPN Groningen.

Het ForFACT LVB wordt gevormd door medewerkers van AFPN Groningen en Trajectum en bestaat uit een verpleegkundig specialist, een orthopedagoog generalist, een gedragsdeskundige, een maatschappelijk werker, een psychiater en drie casemanagers. Het team is gehuisvest in Groningen aan de Hereweg waar ook de forensische polikliniek en het reguliere forensische FACT-team van AFPN Groningen zijn gehuisvest.

In eerste instantie start het team met een caseload van 40 cliënten met een LVB. Dit aantal wordt geleidelijk uitgebreid. Alle cliënten hebben een strafrechtelijke titel of een dreigend justitieel risico. Veel cliënten hebben een langdurige voorgeschiedenis in de hulpverlening en zijn herhaaldelijk in contact geweest met politie en justitie. Vaak is er sprake van problematiek op velerlei terreinen: gedrags- en psychiatrische problematiek, verslaving en forse problemen op het gebied van financiën, huisvesting en sociaal functioneren.

Kenmerkend voor FACT-teams is dat zij intensieve outreachende zorg bieden aan (zorgmijdende) cliënten met ernstige problematiek en nauw samenwerken met het formele en informele systeem. Als cliënten tijdelijk moeten worden opgenomen of in detentie verblijven, houdt het team contact met de cliënt en de staf van de instelling waar de cli:ent verblijft. Na ontslag worden de behandeling en begeleiding voortgezet.