AFPN Groningen en Trajectum bundelen de krachten

AFPN Groningen en Trajectum bieden gezamenlijke (ambulante) zorg en begeleiding voor cliënten met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en (dreigend) grensoverschrijdend delictgedrag.

Op 21 maart ondertekenden de raden van bestuur van AFPN Groningen (onderdeel van Lentis-Forint) en Trajectum een overeenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd voor een structurele samenwerking in de provincie Groningen.

Beide organisaties werken met cliënten met een forensische achtergrond. De expertise van AFPN Groningen ligt in de psychiatrische problematiek van deze doelgroep;  Trajectum heeft veel ervaring met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een  (dreigend) justitieel risico.

Geslaagde pilot
Voorafgaand aan de ondertekening werd de samenwerking een jaar lang getest in een pilot door een Forensisch FACT LVB-team. Dit team bestaat uit medewerkers van AFPN Groningen en Trajectum. Uit de evaluatie bleek duidelijk dat de samenwerking een grote meerwaarde heeft voor beide organisaties en de cliënten. Beide organisaties vullen elkaar uitstekend aan op het gebied van specifieke kennis en ervaring wat zich vertaalt in een betere behandeling van de forensische cliënten.

Doelgroep
Alle cliënten hebben een strafrechtelijke titel of een dreigend justitieel risico. Veel cliënten hebben een langdurige voorgeschiedenis in de hulpverlening en zijn herhaaldelijk in contact geweest met politie en justitie. Vaak is er sprake van problematiek op velerlei terreinen: gedrags- en psychiatrische problematiek, verslaving en forse problemen op het gebied van financiën, huisvesting en sociaal functioneren.

Het ForFACT LVB-team
Het ForFACT LVB-team biedt intensieve outreachende zorg aan (zorgmijdende) cliënten en werkt nauw samen met het formele en informele systeem. Als cliënten tijdelijk moeten worden opgenomen of in detentie verblijven, houdt het team contact met de cliënt en de staf van de instelling waar de cliënt verblijft. Na ontslag worden de behandeling en begeleiding voortgezet.

Reguliere instellingen kunnen vaak niet de specialistische behandeling bieden, die mensen met psychische problemen én een licht verstandelijke beperking nodig hebben. Vanwege onze ervaring en expertise met de doelgroep is deze vorm van zorg nu beschikbaar in de provincie Groningen.

Het ForFACT LVB-team is gehuisvest in Groningen aan de Hereweg waar ook de forensische polikliniek en het reguliere forensische FACT-team van AFPN Groningen zijn gehuisvest.

Op de foto:
Evert Jan van Maren (raad van bestuur Trajectum) en Martin Sitalsing (raad van bestuur Lentis) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.