Beschermd Wonen Forint

Een van de locaties van Beschermd Wonen Forint is in de wijk Beijum in Groningen. Deze locatie bestaat uit enkele (geschakelde) woonhuizen midden in de woonwijk Beijum te Groningen. Er is plaats voor  zeventien forensisch psychiatrische patiënten. Onder begeleiding en met ondersteuning werken onze patiënten eraan om op termijn (weer) veilig en verantwoord zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Onze kwetsbare doelgroep benaderen wij zo respectvol mogelijk. Daarnaast hebben wij veel oog voor de veiligheid van het individu en de maatschappij.

Visie op Beschermd Wonen

Forensisch Beschermd Wonen is voor patiënten met een strafrechtelijke titel een essentieel onderdeel van het zorgtraject. Ons uitgangspunt is de herstelgerichte zorg: we helpen de patiënt om de regie over zijn/haar leven stapsgewijs weer in eigen handen te nemen. Daarbij staan de wensen, zorgbehoeften en het perspectief van de patiënt centraal. Doel is hem/haar voor te bereiden op een zinvolle, sociale en veilige toekomst in de eigen straat, buurt en stad.

Onderdeel van herstelgericht werken is een zinvolle dagbesteding. Een op maat gesneden dagbesteding is belangrijk voor het vergroten van het zelfrespect van de patiënt. En voor het herstellen van sociale contacten buiten onze woonvorm.

We hanteren het concept van de integratie van Behandelen en Beveiligen oftewel ‘Veilig Behandelen’. Veiligheid is onlosmakelijk verbonden met alle vormen van ondersteuning, begeleiding en behandeling.

Onze doelgroep

Onze patiënten zijn volwassen forensisch psychiatrische patiënten met een strafrechtelijke maatregel die ondersteuning nodig hebben bij het wonen. Om te voorkomen dat ze opnieuw een strafbaar feit plegen is begeleiding noodzakelijk. Patiënten worden vanuit detentie of vanuit een (forensische) ggz-instelling bij ons geplaatst. Allen passen in een open setting met een laag beveiligingsniveau. Contra-indicaties voor plaatsing zijn zedenproblematiek en ernstige verslavings- en agressieproblematiek.

Onze werkwijze

Op basis van herstelgericht werken stellen we samen met de patiënt een individueel begeleidingsplan op, waarbinnen afspraken niet vrijblijvend zijn. We kijken naar de persoonlijke kwaliteiten van de patiënt en formuleren realistische doelen. Er wordt recht gedaan aan de mogelijkheden, maar ook aan de beperkingen van elk individu. Het plan is gericht op de volgende leefgebieden: wonen, verslaving, werk/dagbesteding, scholing, vrijetijdsbesteding, financiën, sociale en familiecontacten (netwerk) en relaties.

We bieden verschillende mogelijkheden om de kwaliteiten van de patiënt verder te ontwikkelen. Samen werken we aan (meer) verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en autonomie. We maken onder andere gebruik van motiverende gespreksvoering, vroegsignalering en de individuele rehabilitatiebenadering (IRB).
Regelmatig evalueren we samen met de patiënt de doelen zoals beschreven in het individueel woonbegeleidingsplan. Indien nodig worden de doelen of wordt de aanpak bijgesteld.

De woonbegeleiding geven we vorm volgens de methodiek van persoonlijk begeleiderschap (PB). Daarnaast bieden we integrale zorg: alle activiteiten dragen bij aan de kwaliteit van de zorg. We bieden structuur, er is controle (bijvoorbeeld op gebruik van drugs, alcohol en verblijfplaats) en er is veel contact met de patiënten. Ook zijn er meer hulpverleningscontacten dan in een gewone Beschermde Woonvorm. Hierdoor is het mogelijk meer oog te hebben voor de veiligheid van de patiënt en zijn/haar omgeving.
Patiënten en medewerkers gaan op een respectvolle wijze met elkaar om. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag.

We werken individueel én groepsgericht met patiënten om hen inzicht te geven in de eigen vaardigheden en kennis. Het gedrag van de medewerkers functioneert als voorbeeldgedrag.

Vanuit forensisch oogpunt is gekozen voor een overzichtelijke kernwoning met drie geschakelde huizen. Zo kunnen we de structuur en controle zo goed mogelijk waarborgen. Voor ieders veiligheid en een goede gang van zaken gelden er huisregels. Om een veilige woonbegeleidingsomgeving aan onze patiënten te kunnen bieden is er sprake van 24-uurs ondersteuning. ’s Nachts is er een slaapdienst aanwezig.

Kan een patiënt zich niet aan de afspraken houden, dan kan dit – als de veiligheid in het gedrang komt – leiden tot terugplaatsing naar een meer beveiligde forensische setting.

Behandelteam

Beschermd Wonen Forint maakt gebruik van het ForFACT-team voor de behandeling. Het woonbegeleidingsteam bestaat uit een ggz verpleegkundig specialist, (gedifferentieerd) verpleegkundigen en (een) gedifferentieerd agogisch medewerker(s).

Om onze doelstellingen uit te kunnen voeren werken wij samen met het onderdeel Activering & Re-integratie (A&R) van Lentis. De medewerkers van A&R hebben de kennis en kunde om vanuit een rehabiliterende houding, de patiënten een stap verder te helpen in hun proces. Ook maken we gebruik van werkprojecten en/of werkervaringsplaatsen bij andere organisaties. Dagbesteding en toeleiding naar werk is individueel maatwerk.

Naast samenwerking met Lentis werkt Beschermd Wonen Forint intensief samen met huisartsen, reguliere hulporganisaties, maatschappelijke organisaties en relaties van patiënten. Zo kunnen we komen tot een optimaal zorgaanbod en zorgdragen voor deelname van de patiënt aan de maatschappij. Dit is noodzakelijk om het zelfstandig functioneren van de patiënt op te bouwen, in stand te houden en/of te bevorderen. Het uiteindelijk doel van het beschermd wonen is uitstroom, hierbij maken wij onder andere gebruik van wij(k)-teams, sociale teams en Bureau Woonkans.

Oriënterend bezoek

Overweegt u met uw patiënt een oriënterend bezoek te brengen aan Beschermd Wonen Forint, neem dan via mail contact op met:

Danny Nijdam, teamleider Beschermd Wonen Forint

of

René Janssen, ggz verpleegkundig specialist ForFACT, AFPN Groningen

Meldpunt

Wilt u iets melden, dan kunt u dat doen per mail via info@lentis.nl of via het contactformulier op de website van Lentis. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met 050 – 409 7555. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Informatie

Wilt u meer weten over Beschermd Wonen Forint in Groningen? Neem dan contact op met ons door een mail te sturen naar bwforint@lentis.nl